Mô hình hợp tác xã Moshav

Mô hình hợp tác xã Moshav

Moshav là gì?Moshav là một dạng tổ chức hợp tác xã phức tạp của Israel, bao gồm năm thành tố.Thứ nhất, đây là một tập thể hợp tác toàn diện trên mười lăm phương diện: tín dụng và tiết kiệm,...
read more