Giới thiệu

HTX Dịch vụ nông nghiệp thủy sản Mekong thành lập năm 2017 theo mô hình hợp tác xã kiểu mới