Vận tải & du lịch


QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN THAM GIA KINH DOANH VẬN TẢI


LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA VẬN TẢI HTX MEKONG 

 1. Được giảm phí xin phù hiệu xe ô tô;
 2. Được giảm phí quản lý dịch vụ hàng tháng;
 3. Được hỗ trợ tư vấn pháp luật thường xuyên miễn phí;
 4. Được duy trì các điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định;
 5. Được hỗ trợ tư vấn miễn phí  khi xe va chạm, tai nạn giao thông;
 6. Được hỗ trợ liên kết sử dụng các dịch vụ liên quan đến vận tải như: bảo hiểm, vay vốn ngân hàng, mua bán xe, vỏ xe..với giá cạnh tranh, hợp lý;
 7. Được hỗ trợ vay vốn đầu tư phương tiện vận tải ;

QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN

 1. Đối với HTX là chủ sở hữu phương tiện, tư liệu sản xuất do nhóm thành viên góp vốn có quyền:
 • Được công nhận vốn góp bằng văn bản pháp lý của HTX.
 • Được HTX cung ứng các loại hàng hoá, dịch vụ (bằng hợp đồng) phục vụ cho hoạt động kinh doanh vận tải.
 • Được ưu tiên bố trí việc làm ngay trên phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất mà mình góp vốn. Nếu vốn góp được dùng để mua phương tiện, thiết bị thì được HTX ký hợp đồng giao lại quyền sử dụng bảo quản cho thành viên; Trong trường hợp này nếu thành viên không trực tiếp lao động thì được giới thiệu con em hoặc người thân của mình cho HTX để được bố trí việc làm trên phương tiện, thiết bị đó.
 • Được thụ hưởng các phúc lợi xã hội chung của HTX, được HTX thực hiện cam kết kinh tế, tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.
 • Được trả công lao động theo năng suất, chất lượng và hiệu quả đóng góp. Được hưởng lãi chia theo mức độ sử dụng hàng hoá dịch vụ, mức vốn góp và công sức đóng góp cho HTX.
 • Được ưu tiên bố trí hàng để vận chuyển, ưu tiên các dịch vụ phục vụ, không phải đóng môn bài cho phương tiện được HTX giao quản lý. Được miễn phí cấp phù hiệu xe, hợp đồng vận tải, giấy phép vận tải và các loại giấy tờ cần thiết khác.
 • Được tự do chuyển dịch góp vốn cho người khác theo quy định như sau:

+ Nếu người được chuyển quyền sử dụng vốn góp tiếp tục để phương tiện, thiết bị ở lại hoạt động trong HTX thì người chuyển quyền sử dụng vốn góp phải thanh quyết toán các khoản với HTX đến thời điểm chuyển quyền làm thủ tục bàn giao phương tiện, thiết bị cho người thụ hưởng. HTX sẽ lập lại văn bản công nhận vốn góp và hợp đồng bàn giao phương tiện cho người thụ hưởng.

+ Nếu dịch chuyển ra khỏi HTX thì người góp vốn thanh toán hết các khoản và nghĩa vụ với HTX. HTX sẽ thanh lý hợp đồng và làm đầy đủ thủ tục cho phương tiện, thiết bị chuyển dịch.

2. Đối với thành viên là chủ sở hữu, và tự quản phương tiện thiết bị, có quyền:

 • Được HTX thay mặt chủ phương tiện ký kết hợp đồng vận chuyển với khách hàng nhưng thành viên trực tiếp thực hiện hợp đồng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về các điều khoản trong hợp đồng.
 • Được HTX hỗ trợ trong việc khai thác hàng hoá. Được hỗ trợ trong dịch vụ cấp phù hiệu, đăng kiểm, đăng ký lưu hành, được mang tên và biểu tượng của HTX và các dịch vụ hỗ trợ khác nếu thành viên có yêu cầu.

3. Những quyền chung của thành viên :

 • Được HTX cung cấp các thông tin kinh tế kỹ thuật cần thiết. Được HTX tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.
 • Khi thành viên xin ra khỏi HTX, thành viên không còn năng lực hành vi dân sự, thành viên bị Đại hội thành viên khai trừ, nếu không có quyệt định kê biên tài sản của cơ quan chức năng thì HTX sẽ trả lại vốn góp cho thành viên theo quy định sau:

+ Thành viên phải thanh quyết toán hết các khoản nghĩa vụ với HTX.

+ Đối với thành viên là chủ sở hữu và tự quản phương tiện, HTX sẽ trả lại vốn góp xác nhận để thành viên có thể đưa phương tiện thiết bị của mình vào tham gia tổ chức kinh tế khác.

+ Đối với nhóm thành viên có vốn góp bằng tiền mua phương tiện vận tải, thiết bị, nhà kho nhưng lấy tên chủ sở hữu là HTX, thành viên góp vốn bằng phương tiện vận tải, thiết bị, nhà kho chuyển quyền sở hữu cho HTX thì HĐQT sẽ thống nhất với người góp vốn để giải quyết việc trả lại vốn góp theo từng trường hợp cụ thể trên nguyên tắc trả đủ, trả hết cho người góp vốn sau khi đã trừ các khoản nghĩa vụ và bồi thường (nếu có) do người góp vốn gây ra.

 • Trong trường hợp thành viên chết, vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ khác của thành viên được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.
 • Theo hoàn cảnh và nguyện vọng của mình thành viên HTX được xin ra HTX (chuyển đến HTX khác, chuyển dịch vốn góp và tổ chức kinh tế khác) đều được HTX chấp thuận.
 • Trước khi ra khỏi HTX thành viên phải có đơn và phải thanh quyết toán đầy đủ các nghĩa vụ (nếu có) cho HTX.

NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN

 1. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước ở địa phương nơi cư trú và nơi làm việc. Trong hoạt động kinh doanh vận tải phải chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông; không chở hàng gian hàng lậu; không chở quá tải trọng cho phép và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh của Bộ GTVT.
 2. Chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội thành viên, nội quy và các quy định về quản lý của HTX.
 3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết khi đề HTX thay mặt ký kết các Hợp đồng vận chuyển do thành viên trực tiếp hoặc người làm đại diện tổ chức thực hiện.
 4. Đóng đầy đủ, đúng thời gian các khoản nghĩa vụ cho HTX để HTX thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
 5. Tôn trọng và đề cao quyền lợi chung của HTX, của đại đa số thành viên, không làm điều gì tổn hại đến lợi ích và uy tín, danh dự của HTX.
 6. Không được vận chuyển hàng hóa, hành lý trái với quy định của pháp luật.