Thuế – kế toán

 • Luật
  • Luật kế toán – 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 – tải về .pdf
  • Luật thuế giá trị gia tăng – 13/2008/QH13 ngày 03/06/2008 – tải về .pdf
  • Luật thuế thu nhập cá nhân – 04/2007/QH12 ngày 03/06/2008 – tải về .pdf
  • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp – 14/2007/QH12 ngày 03/06/2008 – tải về .pdf
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế – 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 – tải về .pdf
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế – 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 – tải về .pdf
  • Luật quản lý thuế – 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 – tải về .pdf
 • Nghị định
  • 51/2010/ND-CP ngày 14/05/2010 Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ – tải về .pdf
  • 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 Sửa đổi và bổ sung một số điều NĐ 51/2010 – tải về .pdf
  • 45/2014/ND-CP ngày 15/05/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất – tải về .pdf
  • 79/2019/ND-CP ngày 26/10/2019 Sửa đổi, bổ sung ND 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 – tải về .pdf
  • 12/2015/ND-CP ngày 12/02/2015 Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế – tải về .pdf
  • 65/2013/ND-CP ngày 27/06/2013 Quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập các nhân – tải về .pdf
  • 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng – tải về .pdf
  • 218/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế thu nhập doanh nghiệp – tải về .pdf
  • 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều luật quản lý thuế – tải về .pdfPL1 .docPL2 .docPL3 .doc
 • Thông tư
  • 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 Hướng dân chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định  tải về .pdf
  • 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và NĐ số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 – tải về .pdf
  • 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn thi hành NĐ 51/2010/NĐ-CP và NĐ 04/2014/NĐ-CP Về hóa đơn hàng hóa và cung ứng dịch vụ – tải về .pdf
  • 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 Hướng dẫn thi hành NĐ 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp – tải về .pdf
  • PL 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 –  tải về .doc
  • 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 Hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại NĐ 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ – tải về .pdf
  • 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trúcó hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật số 71/2014/QH13 và NĐ 12//2015/NĐ-CP – tải về .pdf
  • 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại NĐ 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung một số điều TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 – tải về .pdf
  • 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 Hướng dẫn về lệ phí trước bạ –  tải về .pdf
  • 20/2019/TT-BTC ngày 09/04/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 301/2016/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí trước bạ –  tải về .pdf
  • 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 Hướng dẫn về lệ phí môn bài –  tải về .pdf
  • 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 302/2016/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí môn bài –  tải về .pdf
  • VBHN 19/VBHN/BTC ngày 20/07/2017 Hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định –  tải về .pdf