Nhà – đất

 • Luật
 • Nghị định
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định chi tiết một số điều của luật đất đại – tải về .pdf
  • Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất – tải về .pdf
  • Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định về thuê đất, thuê mặt nước – tải về .pdf
  • Nghị định 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/201 Quy định về khung giá đất – tải về .pdf
 • Thông tư