Hợp tác xã

 • Luật
  • Luật hợp tác xã 2012 – 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 – tải về .pdf
  • Luật doanh nghiệp 2020 – 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 – tải về .pdf
  • Luật dân sự 2015 – 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 – tải về .pdf
 • Nghị định
  • Nghị định 163/2003/NĐ-CP ngày 29/12/2003 Về giao dịch đảm bảo – tải về .pdf
  • Nghị định  11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 Về sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 163/2003/NĐ-CP Về giao dịch đảm bảo – tải về .pdf
  • Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định một số điều chi tiết về hợp tác xã – tải về .pdf
  • Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/09/2017 Sữa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 193/2013/NĐ-CP – tải về .pdf
  • Nghị định  58/2018/NĐ-CP ngày 18/04/2018 Về bảo hiểm nông nghiệp – tải về .pdf
  • Nghị định  19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 Quy định về hụi, họ, biêu, phường – tải về .pdf
 • Thông tư
  • Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hợp tác xã  – tải về .pdf
  • Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/04/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 03/2014/TT-BKĐT – tải về .pdf
   • Phụ lục Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/04/2019 – tải về .doc
  • Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28/05/2015 Hướng dẫn chế độ tài chính đối với hợp tác xã – tải về .pdf
  • Thông tư 24/2017/TT-BTC ngày 28/03/2017 Hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã,liên hiệp hợp tác xã – tải về .pdf
   • Phụ lục Thông tư 24/2017/TT-BKHĐT ngày 28/03/2017 – tải về .doc
  • Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/04/2017 Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lãnh vực nông nghiệp – tải về .pdf