Văn bản pháp luật

Số ký hiệu Ban hành Nội dung Tải về
Luật   
23/2012/QH13 20/11/2012 Luật hợp tác xã  định dang pdf 
  Nghị định  
19/2019/NĐ-CP 19/02/2019 Quy định về hụi, họ, biêu, phường  
 107/2017/NĐ-CP 15/09/2017  Sữa đổi, bổ sung một số điều NĐ 193/2013 ngày 21/11/2013  
 193/2013/NĐ-CP  21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã   
    Nghị định 163  
   Thông tư  
07/2019/TT-BKHĐT 08/04/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
    Phụ lục thông tư 07/2019
04/2017/TT-NHNN 28/06/2017 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do thống đốc NHNN Việt nam ban hành, liên tịch ban hành  
 09/2017/TT-BNNPTN  17/04/2017 Hướng dẫn phân loại và đánh giá hôp tác xã hoạt động trong lãnh vực nông nghiệp  
 24/2017/TT-BTC 28/03/2017 Hướng dẫn chế độ báo cáo tài chính hợp tác xã    
 83/2015/TT-BTC  28/05/2015 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính hợp tác xã   định dang pdf 
 03/2014/TT-BKHĐT  25/05/2014 Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo  tình hình hoạt động của HTX