Tiết kiệm nhóm (Hụi)

Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 quy định về họ, hụi biêu, phương, đây là hình thức tiết kiệm nhóm, qua đó giúp các thành viên hỗ trợ vốn lẫn nhau để phát triển sản xuất, kinh doanh, hạn chế việc vay vốn tín dụng đen. 

Hình thức tiết kiệm nhóm rất hữu ích cho các thành viên cần vốn với lãi suất hợp lý và những thành viên có vốn nhàn rỗi cũng hưởng lãi cao hơn gửi ngân hàng. 

Quy định

Thành viên đăng ký