Thành viên

Hồ sơ pháp lý
1. Giấy chứng nhận kinh doanh
2. Giấy phép kinh doanh vân tải
3. Quyết định phê duyệt phương án kinh doanh vận tải
4. Giấy chứng nhận đăng ký thuế
5. Thông báo áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT
6. Giấy đăng ký mẫu dấu
7. Giấy chứng nhận nghiệp vụ quản lý vận tải
Điều lệ & quy chế
Điều lệ Mekong co-op
01. Quy chế tổ chức và điều hành 06. Quy chế tín dụng nội bộ
02. Quy chế chi tiêu nội bộ 07. Quy chế tiền gửi của thành viên
03. Quy chế quản lý TSCĐ & CCDC 08. Quy chế nội quy lao động
04. Quy chế tiền lương 09. Quy chế kiểm toán nội bộ
05. Quy chế tài chính 10. Hướng dẫn tổ chức đại hội thành viên