Văn bản pháp luật

Văn bản tỉnh An Giang
Số hiệu Ngày Trích yếu
3115/QĐ-UBND 20/10/2017 Phê duyệt kế hoạch phát triển thủy sản bền vững tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
58/2017/QĐ-UBND 01/09/2017 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang
51/2017/QĐ-UBND 26/08/2017 Quy định bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang – Phụ lục
1517/SGTVT-VP 14/08/2017 Tài liệu hướng dẫn đăng ký trực tuyến TTHC cấp phép lie76n vận quốc tế đường bộ VN-CPC, VN-Lào,mức độ 4
2281/QĐ-UBND 28/07/2017 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
20/QĐ-UBND 01/07/2015 Về việc ba hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang
HỢP TÁC XÃ
Số ký hiệu Ban hành Nội dung
Luật – Nghị quyết
23/2012/QH13 20/11/2012 Luật hợp tác xã 
30/NQ-CP 07/03/2017 Nghị quyết phiên hợp chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017
28/2016/QH13 11/11/2016 Nghị quyết sữa đổi, bổ sung NQ 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010
55/2010/QH12 24/11/2010 Nghị quyết về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
  Nghị định
19/2019/NĐ-CP 19/02/2019 Quy định về hụi, họ, biêu, phường
 107/2017/NĐ-CP 15/09/2017  Sữa đổi, bổ sung một số điều NĐ 193/2013 ngày 21/11/2013
 55/2015/NĐ-CP  09/06/2015 Về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn
 193/2013/NĐ-CP  21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã 
 210/2013/NĐ-CP  19/12/2013 Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 48/2009/NĐ-CP  23/09/2009 Về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản 
 151/2007/NĐ-CP  10/10/2007 Tổ chức và hoạt động tổ hợp tác
  Quyết định
23/2017/QĐ-TTg  22/06/2017 Sửa đổi, bổ sung QĐ 246/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 về quỹ hỗ trợ hợp tác xã 
445/QĐ-TTg 21/03/2016 Phê duyệt đề án ” Thí điểm đề án hoàn thiện, nhân rộng, mô hình hợp tác xã kiểu mới tại đồng bằng sông cửu long giai đoạn 2016-2020 “
 2261/2014/QĐ-TTg  15/12/2014 Quyết định  ngày  Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020
2013/BTC-NSNN 10/02/2015 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
  68/2013/QĐ-TTg  14/11/2013 Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp  
 62/2013/QĐ-TTg  25/10/2013 Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn  
 57/2010/QĐ-TTg  17/09/2010 Về miễn thuế đất đối với các dự án xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trử cà phê theo quy hoạch  
 246/2006/QĐ-TTg  27/10/2006 Về việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã  
   Thông tư
04/2017/TT-NHNN 28/06/2017 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do thống đốc NHNN Việt nam ban hành, liên tịch ban hành
 09/2017/TT-BNNPTN  17/04/2017 Hướng dẫn phân loại và đánh giá hôp tác xã hoạt động trong lãnh vực nông nghiệp Phụ lục
 24/2017/TT-BTC 28/03/2017 Hướng dẫn chế độ báo cáo tài chính hợp tác xã  Phụ lục 
15/2016/TT-BNNPTNT 10/06/2016 Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp
 10/2015/TT-NHNN 22/07/2015 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
 83/2015/TT-BTC  28/05/2015 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính hợp tác xã 
 89/2014/TT-BTC  07/07/2014 Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
 03/2014/TT-BKHĐT  25/05/2014 Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo  tình hình hoạt động của HTX Phụ lục 
15/2014/TT-BNNPTNT 29/04/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều tại QĐ 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản nông sản, xây dựng cánh đồng lớn
NÔNG NGHIỆP -THỦY SẢN
Số ký hiệu Ban hành Nội dung
Luật
18/2017/QH14 21/11/2017 Luật thủy sản 2017
55/2010/QH12 17/06/2010 Luật an toàn thực phẩm
17/2003/QH11 26/11/2003 Luật thủy sản
Nghị định
62/2018/NĐ-CP 02/05/2018 Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi
15/2018/ND-CP 02/02/2018 Quy định chi thiết thi hành một số điều luật an toàn thực phẩm
105/2017/ND-CP 14/09/2017 Về kinh doanh rượu
100/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Sữa đổi, bổ sung ND 39/2017 ngày 04/04/2017
55/2017/NĐ-CP 09/05/2017 Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra
39/2017/NĐ-CP  04/04/2017  Nghị định ngày  Quy định về thức ăn chăn nuôi, thủy sản Phụ lục
154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
53/2012/NĐ-CP 20/06/2012 Sữa đổi bổ sung một số điều của các lĩnh vực về thủy sản
14/2009/NĐ-CP 13/02/2009 Sữa đổi NĐ 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005
59/2005/NĐ-CP 04/05/2005 Về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 
Quyết định
 738/QĐ-BNN-KHCN 14/03/2017  Tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp
  Thông tư
 47/2017/BTNMT  07/11/2017 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
04/2016/TT-BTNMT 29/04/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
16/2015/TT-BNNPTNT 10/04/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi trồng thủy sản
45/2014/TT-BNNPTNT 03/12/2014 Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm  Phụ lục  – Biên bản kiểm tra Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
26/2013/TT-BNNPTNN 22/05/2013 Quản lý giống thủy sản Phụ lục
29/2011/TT-BKHCN 15/11/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
71/2011/TT-BNNPTNT 25/10/2011 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thú y Quy chuẩn
27/2011/TT-BNNPTNT 13/04/2011 Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Phụ lục
82/2009/TT-BNNPTNT 25/11/2009 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản
21/2007/TT-BKHCN 28/09/2007 Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn chất lượng
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Số ký hiệu Ban hành Nội dung
Luật
23/2008/QH12 13/11/2008 Luật giao thông đường bộ
Nghị định
46/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lãnh vực giao thông đường bộ
86/2014/NĐ-CP 10/09/2014 Về điều kiện kinh doanh và kinh doanh vận tải bằng ô tô 
95/2009/NĐ-CP 30/10/2009   Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ôtô chở hàng và xe ôtô chở người
Quyết định
 1423/QĐ-BGTVT  22/04/2015  Phê duyệt đề án tái cơ cấu vận tải đường bộ đến 2020
Thông tư
06/2016/TT-BGTVT 08/04/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu giao thông đường bộQuy chuẩn 41
73/2015/TT-BGTVT 11/11/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách sữa đổi lần 1 2015
10/2015/TT-BGTVT 15/04/2015 Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ôtô
09/2015/TT-BGTVT 15/04/2015 Quy định về cung cấp quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiệt bị giám sát hành trình của xe ôtô
73/2014/TT-BGTVT 15/12/2014 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ôtô
63/2014/TT-BGTV 07/11/2014 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ  Phụ lục
35/2013/TT-BGTVT 21/10/2013 Quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ
49/2012/TT-BGTVT 12/12/2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách
KẾ TOÁN – THUẾ – DOANH NGHIỆP
Số ký hiệu Ban hành Nội dung
Luật
106/2016/QH13 06/04/2016 Luật sữa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, và luật quản lý thuế
91/2015/QH13 24/11/2015 Luật dân sự
71/2014/QH13 26/11/2014 Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 
68/2014/QH13 26/11/2014 Luật doanh nghiệp
04/VBHN-VPQH 11/07/2013 Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
32/2013/QH13 19/06/2013 Sữa đổi, bổ sung một số điều luật thuế thu nhập doanh nghiệp
10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật lao động
27/2008/QH12 14/11/2008 Thuế tiêu thụ đặc biệt
14/2008/QH12 03/06/2008 Thuế thu nhập doanh nghiệp
13/2008/QH12 03/06/2008 Thuế giá trị gia tăng
04/2007/QH12   21/11/2007 Thuế thu nhập cá nhân
Nghị định
141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động
12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Quy định chi tiết thi hành luật sữa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sữa đổi bổ sung một số điều về nghị định về thuế
04/2014/NĐ-CP 17/01/2014 Sữa đổi NĐ 51/2014/NĐ-CP 
218/2013/NĐ-CP 26/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng.
65/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sữa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương
51/2010/NĐ-CP  14/05/2010  Quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ 
  Thông tư 
133/2016/TT-BTC 22/08/2016 Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
130/2016/TT-BTC 12/08/2016 Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế
96/2015/TT-BTC 22/06/2015 Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thôngtư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính
17/2015/VBHN-BTC 17/06/2015 Hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14/05/2010 và  Nghị định số 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
92/2015/TT-BTC 15/06/2015 Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân đối với cá  nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sữa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sữa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật sữa đổi bổ sung một số điều của Luật về thuế và sữa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
26/2015/TT-BTC 27/02/2015 Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Phục lục
78/2014/TT-BTC 18/06/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

39/2014/TT-BTC 31/03/2014 Hướng dẫn thi hành NĐ 51/NĐ-CP và NĐ 04/2041/NĐ-CP Quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ
219/2013/TT-BTC 31/12/2013 Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
DÂN SỰ – LUẬT LAO ĐỘNG
Số ký hiệu Ban hành Nội dung
Luật
 91/2015/QH13  24/11/2015  Bộ luật dân sự
 65/2014/QH13 25/11/2014 Luật nhà ở
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật bảo hiểm xã hội
45/2013/QH13 29/11/2013 Luật đất đai
 Nghi định
 141/2017/NĐ-CP  07/12/2017  Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động
44/2017/NĐ-CP 14/04/2-17 Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
105/2014NĐ-CP 15/11/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 
11/2012/NĐ-CP 22/02/2012 Về sửa đổi, bổ sung nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Về giao dịch đảm bảo 
163/2006/NĐ-CP 29/12/2006  Về giao dịch đảm bảo 
 Thông tư
01/2011/TT-BNV  19/01/2011  Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bài văn bản hành chính