Kinh điển Phật giáo Nam tông – Tam tạng kinh


KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO NAM TÔNG – Pali ( theravada)


 • Kinh 
  • Trường bộ kinh (Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU dịch)
  • Trung bộ kinh(Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU dịch)
  • Tiểu chi bộ kinh (Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU dịch)
  • Tương ưng bộ kinh(Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU dịch)
  • Tăng chi bộ kinh (Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU dịch)
  • Pháp cú kinh (Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU dịch)
 • Luật
  • Bộ phân tích giới bổn
 • Vi diệu pháp
  • Vi diệu pháp 
  • Bộ pháp tụ
  • Bộ pháp tích

PHÁP ÂM 


 


VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ PHẬT GIÁO


 • Luật tộn giáo
 • Hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam
 • Quy chế về đạo Phật