Hồ sơ pháp lý

  • Hồ sơ pháp lý
1. Giấy chứng nhận kinh doanh
2. Giấy phép kinh doanh vân tải
3. Quyết định phê duyệt phương án kinh doanh vận tải
4. Giấy chứng nhận đăng ký thuế
5. Thông báo áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT
6. Giấy đăng ký mẫu dấu
7. Giấy chứng nhận nghiệp vụ quản lý vận tải
  • Điều lệ và quy chế
00. Điều lệ Mekong co-op
01. Quy chế tổ chức và điều hành
02. Quy chế chi tiêu nội bộ
03. Quy chế quản lý TSCĐ & CCDC
04. Quy chế tiền lương
05. Quy chế tài chính
06. Quy chế tín dụng nội bộ
07. Quy chế tiền gửi của thành viên
08. Quy chế nội quy lao động
09. Quy chế kiểm toán nội bộ
10. Hướng dẫn tổ chức đại hội thành viên
  • Báo cáo thường niên / văn kiện đại hội
Văn kiện đại hội năm 2018
Văn kiện đại hội năm 2019