Nhận tiền gửi

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN CỦA THÀNH VIÊN
Kỳ hạn Lãi suất/năm Ghi chú
Hàng tháng Cuối kỳ
3 tháng 5,50% 5,80%
6 tháng  6,70% 7,00%
12 tháng 8,50%   8,80%
24 tháng 9,00%   9,50%

Lãi suất áp dụng từ ngày 01/08/2018 cho đến khi có thông báo mới