Bảng giá đất An Giang – Đồng Tháp

 

Địa bàn Tải về
AN GIANG
  • Quyết định 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 Ban hành quy định và bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
Download
  • Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/04/2016 Ban hành giá xây dựng mới nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc địa bàn tỉnh An Giang
 Download
Tp. Long xuyên  Download
Tp. Châu Đốc  Download
TX. Tân Châu  Download
H. Châu Thành  Download
H. Thoại Sơn  Download
H. Châu Phú  Download
H. An Phú  Download
H. Chợ Mới  Download
H. Tri Tôn  Download
H. Phú Tân  Download
H. Tịnh Biên  Download 
ĐỒNG THÁP
  • Quyết định 34/QĐ-UBND ngày 14/06/2010 Ban hành quy định các loại giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015-2019)
Download 
  • Quyết định 15/2010/QĐ-UBND ngày 25/04/2016 Ban hành giá xây dựng mới nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 Download