Hướng dẫn tổ chức đại hội thành viên

Chia sẽ

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ
(Đại hội nhiệm kỳ hoặc đại hội thường niên)

 1. Hướng dẫn xây dựng một số nội dung trong Đại hội thành viên

1.1. Báo cáo tổng kết sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhiệm kỳ trước, phương hướng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ tiếp theo

Nội dung báo cáo gồm 2 phần:

Phần 1: Tổng kết nhiệm kỳ (năm):

 • Căn cứ vào yêu cầu, nội dung và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra đầu nhiệm kỳ: Đánh giá các kết quả đạt được trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực và nâng cao đời sống, thu nhập cho cán bộ quản lý và các thành viên trong HTX. Các kết quả sản xuất, kinh doanh của HTX phải được thể hiện bằng các số liệu cụ thể và so sánh với chỉ tiêu kế hoạch.
 • Đánh giá kết quả công tác xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống thành viên.
 • Đánh giá vai trò và sự tham gia của HTX đối với kết quả phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của HTX đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và sự hỗ trợ của HTX đối với kinh tế hộ thành viên.
 • Đánh giá kết quả công tác tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động trong HTX gồm: quản lý sử dụng tài sản, vốn quỹ; tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…
 • Kết quả công tác thi đua, khen thưởng (nếu có).
 • Nêu rõ các hạn chế, yếu kém của HTX trong tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm.

Phần 2: Phương hướng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ (đây chính là phương án sản xuất, kinh doanh và kế hoạch tài chính trong HTX):

 • Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của HTX và trong điều kiện phải chuyển đổi theo Luật HTX 2012.
 • Xác định và lựa chọn các hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX trong nhiệm kỳ mới. Xác định rõ khối lượng sản phẩm, dịch vụ từng loại; thời gian cung cấp, chất lượng dịch vụ, đơn giá, doanh thu, chi phí từng hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân phối thu nhập trong HTX; Phân tích khả năng cạnh tranh của HTX.
 • Xác định mục tiêu chung và chiến lược phát triển của HTX; cụ thể chỉ tiêu kế hoạch trong năm tới và cả nhiệm kỳ, bao gồm các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, về vốn, quỹ và thu nhập của cán bộ quản lý và thành viên HTX; tổ chức bộ  máy quản lý, điều hành gọn nhẹ, có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.
 • Xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện:
  • Xây dựng cơ cấu tổ chức, phương thức quản lý các tổ, đội sản xuất, kinh doanh; chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ của từng tổ, đội; quyền và trách nhiệm của từng tổ, đội.
  • Thực hiện các liên kết với các cơ quan sự nghiệp, nhà khoa học, các doanh nghiệp, giữa các HTX với nhau, thực hiện việc cung ứng, tiêu thụ thông qua hợp đồng.
  • Giải pháp về kế hoạch tài chính bao gồm:
 • Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận đối với từng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Phương án trích lập, sử dụng các quỹ.
  • Đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản cố định phục vụ sản xuất, kinh doanh và kế hoạch thanh lý, nhượng bán tài sản cố định trong vụ, năm (nếu có).
  • Thu hồi các khoản phải thu và thanh toán các khoản nợ vay phải trả.
  • Tổng hợp cân đối huy động vốn và sử dụng vốn trong HTX.
 • Giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, điều hành của HTX.

1.2. Báo cáo công khai tài chính, tài sản, vốn, quỹ và quyết toán tài chính năm và nhiệm kỳ

Nội dung báo cáo cần tập trung làm rõ:

 • Tổng thu, chi và chi tiết các nguồn thu, chi cụ thể ở từng loại sản phẩm, dịch vụ.
 • Kết quả lãi, lỗ ở từng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Kết quả phân phối lãi, xử lý lỗ.
 • Chi tiết các khoản chi sử dụng quỹ; các khoản thu, chi và quyết toán xây dựng cơ bản.
 • Chi tiết các khoản công nợ trong HTX: nợ cũ, nợ mới, nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ khó đòi.
 • Thực trạng tài chính, tài sản và vốn quỹ HTX sau kết quả kiểm kê (chi tiết từng loại tài sản, nguồn vốn và so sánh với số liệu đầu nhiệm kỳ).

1.3. Báo cáo của Ban quản trị, Ban kiển soát

Đây là báo cáo kiểm điểm hoạt động trong năm và cả nhiệm kỳ của Ban quản trị, Ban kiểm soát theo Luật HTX và điều lệ trình Đại hội thành viên. Báo cáo của Ban quản trị, Ban kiểm soát cần tập trung làm rõ các ưu điểm, khuyết điểm về những vấn đề chính sau đây:

 • Kết quả tổ chức triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.
 • Việc xây dựng quy chế và thực hiện các nội dung công việc theo quy chế làm việc của Ban quản trị, Ban kiểm soát.
 • Mối quan hệ của Ban quản trị, Ban kiểm soát với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sở, ngành chức năng và thành viên HTX.
 • Mối quan hệ trong nội bộ Ban quản trị, Ban kiểm soát, vai trò điều hành và hiệu quả làm việc của người đứng đầu và từng thành viên trong Ban quản trị, Ban kiểm soát.
 • Vai trò, trách nhiệm của Ban quản trị, Ban kiểm soát đối với sự phát triển cũng như những yếu kém trong hoạt động của HTX.

Lưu ý: Ban quản trị, Ban kiểm soát từng bộ phận xây dựng báo cáo riêng. 

1.4. Dự thảo Điều lệ HTX theo Luật HTX năm 2012

Đây là nội dung quan trọng để đảm bảo HTX hoạt động đúng theo quy định của Luật HTX 2012. Các HTX phải rà soát lại toàn bộ nội dung điều lệ HTX cũ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định Điều 21 Luật HTX năm 2012.

1.5. Đề án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (kiểm soát viên).

Căn cứ phương hướng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong nhiệm kỳ tiếp theo HTX cần xây dựng đề án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (kiểm soát viên) phù hợp với quy mô, tính chất, yêu cầu và nội dung nhiệm vụ. Nội dung đề án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (kiểm soát viên) cần nêu được những vấn đề sau:

 • Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 35, Khoản 2 Điều 39 Luật HTX năm 2012.
 • Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 • Điều kiện và tiêu chuẩn trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Các quy định về số lượng, thành phần đại biểu dự Đại hội

2.1. Số lượng thành viên tham dự Đại hội

 • HTX có dưới 100 thành viên thì tổ chức Đại hội toàn thể thành viên (mỗi hộ có 01 thành viên tham dự).
 • HTX có từ 100 thành viên trở lên thì tổ chức Đại hội đại biểu thành viên:
 • HTX có từ 100 – 300 thành viên, tỷ lệ đại biểu tham dự Đại hội không thấp hơn 30% tổng số thành viên.
 • HTX có từ 300 – 1.000 thành viên, tỷ lệ đại biểu tham dự Đại hội không thấp hơn 20% tổng số thành viên.
 • HTX có trên 1.000 thành viên thì số lượng đại biểu tối thiểu là 200.

Đại hội thành viên được tiến hành khi có ít nhất 75% tổng số thành viên hoặc đại biểu thành viên tham dự.

2.2. Tiêu chuẩn đại biểu thành viên

Đại biểu thành viên phải là thành viên của HTX, chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với HTX, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các thành viên và được các thành viên tín nhiêm, bầu đi dự Đại hội. Đại biểu thành viên có trách nhiệm thông tin đầy đủ về kết quả Đại hội cho tất cả các thành viên mà mình đại diện.

2.3. Thành phần dự Đại hội

 • Đại biểu chính thức: là thành viên (đối với HTX tổ chức Đại hội toàn thể thành viên) hoặc đại biểu thành viên (đối với HTX tổ chức Đại hội đại biểu thành viên) có tên trong danh sách đại biểu tham dự Đại hội. Đại biểu chính thức bao gồm:
 • Đại biểu đại diện cho hộ thành viên, do các bộ phận tổ, đội bầu;
 • Đại biểu đương nhiệm là cán bộ trong Ban quản trị, Ban kiểm soát HTX, Kế toán trưởng HTX.
 • Đại biểu mời bao gồm:
 • Đại diện lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện và các đại biểu khách mời khác.
 • Đại diện thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND và đại diện các đoàn thể xã, phường, thị trấn nơi HTX đặt trụ sở.

2.4. Quy định về biểu quyết trong Đại hội

Đại biểu chính thức tham dự Đại hội có 01 phiếu biểu quyết. Các phiếu biểu quyết của các đại biểu có giá trị ngang nhau, không phụ thuộc vào số vốn góp hay chức vụ của thành viên.

Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ HTX; Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể; Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng gia trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của HTX chỉ được Đại hội thông qua khi có ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành.

Các vấn đề khác được thông qua khi có 50% số thành viên hoặc đại biểu thành viên có mặt bỏ phiếu tán thành.

3. Trình tự tổ chức Đại hội thành viên (Đại hội nhiệm kỳ, hoặc đại hội thường niên)

Bước 1: Ban quản trị nhiệm kỳ trước chuẩn bị các nội dung của Đại hội thành viên, gồm:

 • Xây dựng các báo cáo trình Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 • Bố trí thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội và gửi giấy mời đến thành viên hoặc đại biểu thành viên dự họp. Giấy mời họp kèm theo chương trình Đại hội và các tài liệu, báo cáo liên quan phải gửi cho các đại biểu trước khi khai mạc Đại hội ít nhất 07 ngày.
 • Tổ chức thảo luận ở tổ, đội sản xuất để thông qua dự thảo các báo cáo trình trước Đại hội và tổng hợp ý kiến.
 • Lập danh sách thành viên HTX.
 • Bầu đại biểu thành viên dự Đại hội theo tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành phần do Ban quản trị phân bổ số lượng (đối với HTX tổ chức Đại hội đại biểu thành viên).

Bước 2: Tổ chức Đại hội thành viên.

Đại hội thành viên có thể được tổ chức 2 phiên: phiên họp trù bị và phiên họp chính thức.

a) Phiên họp trù bị (nếu có) triển khai các nội dung:

 • Thông báo quy chế về việc tổ chức Đại hội thành viên.
 • Bầu Đoàn chủ tịch, thư ký và Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
 • Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu (nếu có) để Đại hội cho ý kiến và biểu quyết.
 • Ban kiểm tra tư cách đại biểu (nếu có) thực hiện các nhiệm vụ:
  • Kiểm tra tư cách đại biểu về việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục bầu đại biểu ở các cơ sở và tiêu chuẩn đại biểu thành viên dự Đại hội.
  • Báo cáo về số lượng thành viên đăng ký HTX, báo cáo số lượng, chất lượng đại biểu dự Đại hội và những trường hợp phải xem xét tư cách đại biểu để Đại hội quyết định.

b) Phiên họp chính thức: triển khai các nội dung:

Phần nghi thức:

 1. Chào cờ.
 2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
 3. Thông qua chương trình Đại hội.
 4. Giới thiệu, bầu Đoàn chủ tịch, Chủ toạ hội nghị, Bầu Thư ký hội nghị – Ban Kiểm tra tư các đại biểu (nếu có).

Phần nội dung:

 1. Báo cáo tổng kết sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ (năm) trước.
 2. Phương hướng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ (năm) tiếp theo.
 3. Báo cáo công khai tài chính HTX năm 20… và nhiệm kỳ.
 4. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (kiểm soát viên) nhiệm kỳ (năm) trước.
 5. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (năm) trước.
 6. Báo cáo dự thảo Điều lệ HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012.
 7. Báo cáo kết quả đánh giá phân loại HTX theo Thông tư 01/2006/TT-BKH nghày 19/01/2006.
 8. Thông qua định mức tiền công, tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (kiểm soát viên).
 9. Thông qua dự thảo phân phối thu nhập.
 10. Tóm tắt nội dung cần tập trung thảo luận và gợi ý thảo luận.
 11. Đại biểu thành viên thảo luận.
 12. Đại hội biểu quyết từng phần từ 1 đến 9.
 13. Ban quản trị (Hội đồng quản trị), Ban kiểm soát (kiểm soát viên) nhiệm kỳ cũ từ chức.
 14. Thông qua danh sách thành viên mới hoặc thành viên xin ra khỏi HTX.
 15. Bầu mới (hoặc bầu bổ sung) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (kiểm soát viên) HTX (nếu có).
 • Đoàn chủ tịch giới thiệu cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Kiểm soát viên); cách bầu cử.
 • Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về số lượng, giới thiệu danh sách, cách bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HTX (kiểm soát viên).
 • Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo số lượng đại biểu dự đại hội trước khi bầu cử.
 • Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban bầu cử, đại hội biểu quyết bằng cách bỏ phhiếu kín hoặc giơ tay.
 • Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử: cách bầu cử, phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, điều kiện trúng cử.
 1. Tiến hành công tác bầu cử: gồm có 4 vòng
 • Vòng 1: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Hội đồng quản trị.
 • Vòng 2: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên).
 • Vòng 3: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Chủ tịch trong số thành viên Hội đồng quản trị.
 • Vòng 4: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số uỷ viên Ban kiểm soát (HTX có một kiểm soát viên thì không bầu Trưởng Ban kiểm soát).

Mỗi vòng, Ban bầu cử phát phiếu bầu cho đại biểu thành viên sau đó thu phiếu về, kiểm phiếu và công bố kết quả trúng cử (thông qua biên bản kiểm phiếu).

Hội đồng quản trị, Ban kiển soát (kiểm soát viên) ra mắt, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu hứa hẹn.

 1. Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và chương trình, kế hoạch hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ mới; xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban thư ký Đại hội có nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp đầy đủ, trung thực tất cả các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên.

 1. Phát biểu ý kiến của đại biểu khách mời.

Phần bế mạc đại hội:

 1. Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội chính thức.
 2. Tuyên bố bế mạc Đại hội

Bước 3: Đăng ký lại HTX, lưu giữ tài liệu của HTX

 • Trường hợp HTX thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện thì HTX phải đăng ký với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX nơi HTX đặt trụ sở chính để được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới. Bộ hồ sơ gồm:
  • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-7 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT.
  • Nghị quyết của hội đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.
 • Trường hợp chỉ thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên thì HTX thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX nơi HTX đặt trụ sở chính.

Kèm theo thông báo là Nghị quyết của Đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.

 • Trường hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp tác xã sau khi thay đổi.
 • Trường hợp thay đổi số lượng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản danh sách thành viên theo mẫu Phụ lục I-3 của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT sau khi thay đổi.
 • Trường hợp thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên của HTX thì HTX gửi kèm theo bản danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát/kiểm soát viên theo mẫu Phụ lục I-4 của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT sau khi thay đổi.

– HTX thực hiện chế độ lưu giữ tài liệu theo quy định tại Điều 10 Luật HTX 2012.

PHẦN II. CHUẨN BỊ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN

1. Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của HTX

Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 • Căn cứ các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra đầu nhiệm kỳ/năm để đánh giá các kết quả đạt được trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Các kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải được thể hiện bằng các số liệu cụ thể và so sánh với các chỉ tiêu kế hoạch.
 • Đánh giá kết quả công tác xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng phục vụ đời sống của thành viên.
 • Đánh giá vai trò của HTX đối với kết quả phát triển kinh tế xã hội chung của xã, phường, thị trấn; trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của HTX với việc sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn… và sư hỗ trợ của HTX đối với phát triển kinh tế hộ thành viên.
 • Đánh giá kết quả công tác tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động trong HTX bao gồm: quản lý sử dụng tài sản, vốn, quỹ; tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…
            ▼   Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Phương án/kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
 • Nhận định, phân tích các thuận lợi, khó khăn của HTX trong thời gian tới.
 •  Xác định rõ các chỉ tiêu kế hoạch năm/nhiệm kỳ, bao gồm: các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tài sản, vốn, quỹ và thu nhập của HTX, cán bộ quản lý và thành viên.
 • Xác định, lựa chọn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong năm/nhiệm kỳ tới. Xác định khối lượng dịch vụ từng loại; thời gian cung cấp, chất lượng dịch vụ, đơn giá, doanh thu, chi phí, lợi nhuận từng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phân phối thu nhập trong HTX.

        2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

 • Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động trong năm/nhiệm kỳ, bao gồm: công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị; chuẩn bị các báo cáo tại Đại hội thành viên…
 • Đánh giá kết quả thực hiện việc cung ứng, tiêu thụ, sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên, khách hàng không phải thành viên.
 • Nêu rõ những hạn chế, yếu kém của HTX trong tổ chức điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, các bài học kinh nghiệm.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên

 • Đánh giá việc chấp hành Điều lệ, Quy chế, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội thành viên.
 • Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên.
 • Đánh giá việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán, sử dụng tài sản, vốn, quỹ, phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, các khoản hỗ trợ của Nhà nước…
 • Tình hình và kết quả tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động của HTX…
 • Nêu rõ những hạn chế, yếu kém Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm.
 • Phương hướng, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong năm/nhiệm kỳ tới.

            ▼ Báo cáo công tác của Ban kiểm soát
4. Báo cáo công khai tài chính, tài sản, vốn quỹ và quyết toán tài chính năm/nhiệm kỳ

 • Tổng thu, tổng chi và chi tiết các nguồn thu, chi cụ thể ở từng ngành nghề, từng loại sản phẩm, dịch vụ.
 • Chi tiết các khoản sử dụng quỹ của HTX; các khoản thu chi, quyết toán xây dựng cơ bản.
 • Chi tiết các khoản công nợ của HTX: nợ cũ, nợ mới phát sinh, nợ quá hạn, nợ đến hạn, nợ khó đòi.
 • Thực trạng tài chính, tài sản, vốn, quỹ sau kiểm kê (chi tiết từng loại tài sản, nguồn vốn và có so sánh với số liệu đầu kỳ).

5. Rà soát danh sách thành viên

▼ Danh sách thành viên

6. Chuẩn bị đề án nhân sự HTX

▼ Danh sách Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát/kiểm soát viên

7. Chuẩn bị phiếu bầu cử, biên bản bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/kiểm soát viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát

▼ Phiếu bầu cử 

▼ Biên bản kiểm phiếu bầu cử

▼ Phát biểu của Ban kiểm phiếu

8. Chuẩn bị Chương trình, kịch bản, biên bản đại hội thành viên

▼ Chương trình Đại hội thành viên

▼ Kịch bản chi tiết Đại hội thành viên

▼ Quy trình bầu cử

▼ Biên bản Đại hội thành viên

9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội thành viên

▼ Nghị quyết Đại hội thành viên

PHẦN III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN

PHẦN NGHI THỨC

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3. Thông qua chương trình Đại hội thành viên.

4. Giới thiệu, bầu Đoàn chủ tịch, Chủ toạ, Thư ký, Ban Kiểm tra tư các đại biểu (nếu có).

PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo tổng kết sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm/nhiệm kỳ…

2. Phương hướng/kế hoạch/phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm/ nhiệm kỳ …

3. Báo cáo công khai tài chính năm/nhiệm kỳ …

4. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên năm/nhiệm kỳ…

5. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm/nhiệm kỳ…

6. Thông qua dự thảo Điều lệ HTX sửa đổi, bổ sung (nếu có).

7. Thông qua dự thảo Quy chế quản lý tài chính HTX.

8. Thông qua định mức tiền công, tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, bộ phận giúp việc.

9. Thông qua dự thảo phương án phân phối thu nhập.

10. Tóm tắt nội dung cần tập trung thảo luận và gợi ý thảo luận.

11. Đại hội biểu quyết từng phần từ 1 đến 9.

12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên tuyên bố hết nhiệm kỳ.

13. Thông qua danh sách thành viên mới hoặc thành viên xin ra khỏi HTX.

14.  Bầu mới (hoặc bầu bổ sung) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (nếu có).

– Đoàn chủ tịch giới thiệu cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; quy trình, thể lệ bầu cử.

– Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về số lượng, giới thiệu danh sách, cách bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

– Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo số lượng đại biểu dự Đại hội trước khi bầu cử.

– Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu hoặc Ban bầu cử

– Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử: cách bầu cử, phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, điều kiện trúng cử.

15. Tiến hành công tác bầu cử: gồm có 4 vòng

 • Vòng 1: Bầu cử Hội đồng quản trị.
 • Vòng 2: Bầu cử Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.
 • Vòng 3: Bầu cử Chủ tịch trong số thành viên Hội đồng quản trị.
 • Vòng 4: Bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số thành viên Ban kiểm soát (HTX có một kiểm soát viên thì không bầu Trưởng Ban kiểm soát).

Mỗi vòng, Ban bầu cử phát phiếu bầu cho đại biểu thành viên sau đó thu phiếu về, kiểm phiếu và công bố kết quả trúng cử (thông qua biên bản kiểm phiếu).

Hội đồng quản trị, Ban kiển soát hoặc kiểm soát viên ra mắt, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu hứa hẹn.

16. Phát biểu ý kiến của đại biểu khách mời.

17.  Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội thành viên và chương trình, kế hoạch hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ mới; xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban thư ký Đại hội có nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp đầy đủ, trung thực tất cả các ý kiến của các đại biểu dự Đại hội và ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên.

PHẦN BẾ MẠC

1. Đáp từ, tuyên bố bế mạc Đại hội.

2. Chào cờ bế mạc.